De groepsindeling.

Bij de indeling van de groepen gelden globaal de volgende criteria:

  • leeftijd
  • cognitief niveau
  • stoornis uit het autistisch spectrum
  • specifieke gedragskenmerken (rekening houdende met combinatie van leerlingen)
  • rekening houden met het aantal leerlingen dat reeds in de klas geplaatst is.

Ook andere, niet nader genoemde overwegingen, kunnen bij de groepsindeling een rol van betekenis zijn. Bij de overgang van S.O. naar V.S.O. is vooral de leeftijd van de leerling het uitgangspunt. Het onderwijs en de daarbij behorende onderwijsinhouden moeten optimaal functioneel zijn.
Dat houdt in eerste instantie in dat het onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van de leerling. We richten ons te alle tijden op wat de leerling al kan. Van hieruit wordt vervolgens gewerkt aan hetgeen de leerling kan leren. Daarnaast bereidt het de leerlingen voor op de toekomstige leefsituatie aangaande wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

1. Voor jongere leerlingen: (S.O.)
Voor hen is de pedagogische en didactische omgeving gericht op de realisering van voorwaarden. Dat wil zeggen dat binnen mogelijkheden wordt ingespeeld op (een zekere mate van) zelfstandigheid. Het onderwijsaanbod bestaat dan voor een groot deel uit kennis, vaardigheden en houding, die het mogelijk maken informatie te verwerven en te verwerken en om contact te maken, uitlopend in de instrumentele vaardigheden (leren, rekenen, etc)

2. Voor oudere leerlingen: (V.S.O.)
De onderwijsactiviteiten krijgen een ander accent. Een wijze van benaderen, die past bij de ouder wordende leerling en bij de mogelijkheden van de leer- en leefomgeving. De pedagogische en didactisch context is meer gebonden aan de directe voorbereiding op de naschoolse periode, waarin de leefverbanden wonen, werken en vrije tijd centraal staan. Dit zijn invalshoeken die bij de onderwijsdoelen van diverse leergebieden worden aangeduid, onder andere bij oriëntatie op de samenleving, bij gezond- en redzaam gedrag en bij techniek.