Het ESF (Europees Sociaal Fonds)

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

De Europese Commissie en de EU-landen bepalen samen de prioriteiten van het ESF en hoe het zijn middelen besteedt. Eén prioriteit is het stimuleren van het aanpassingsvermogen van werknemers dankzij nieuwe vaardigheden, en van bedrijven dankzij nieuwe werkwijzen. Andere projecten richten zich op een betere toegang tot werk, door jongeren te helpen bij de overgang van school naar werk of door werkzoekenden bij te scholen om zo hun arbeidskansen te verbeteren. Beroepsopleidingen en mogelijkheden tot een leven lang leren om mensen nieuwe vaardigheden te bieden, zijn een groot deel van veel ESF-projecten.

Er bestaat enorme verscheidenheid in aard, omvang en doelen van ESF-projecten en ze zijn gericht op een brede waaier van doelgroepen. Er zijn projecten die zich richten op onderwijsstelsels, onderwijzers en schoolkinderen, op jonge en oudere werkzoekenden en op potentiële ondernemers met verschillende achtergronden. Bij het ESF ligt het accent op de mensen (Bron: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=nl).

De Parkschool neemt ook deel aan het ESF-project. Projecten op de Parkschool die subsidiering vanuit het ESF kunnen ontvangen zijn met name de projecten die onze leerlingen specifiek voorbereiden op hun uitstroomplek. Hierbij kan gedacht worden aan de certificeringstrajecten in het VSO, stage en arbeidstraining.

Mocht uw zoon/ dochter aan een ESF-activiteit deelnemen, dan wordt u middels een brief/ e-mail expliciet geïnformeerd over deze bijdrage van de Europese Unie.