Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Wij geven richting en bieden ruimte.

 De leerlingen van de Parkschool worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. We leren de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Na hun schoolcarrière nemen alle leerlingen deel aan één of andere vorm van dagbesteding, dan wel arbeid: dagbesteding (belevingsgerichte- activerende en arbeidsmatige dagbesteding) of arbeid (beschut werk of een reguliere baan). Enkele leerlingen kunnen de overstap maken naar de Praktijkschool of de Entreeopleiding volgen.

In het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) wordt beschreven naar welke vorm van dagbesteding of arbeid een leerling uitstroomt na schoolverlaten. Vanaf de start van de onderwijscarrière op het VSO van de Parkschool wordt dit in het OPP vastgelegd. Regelmatig wordt met de ouders, mentor en indien mogelijk de leerling zelf, geëvalueerd of dit OPP nog bij de leerling past.

Het groeien naar een toekomstige werkplek noemen we arbeidstoeleiding, ook daar waar de uitstroom dagbesteding is. Arbeidstoeleiding houdt meer in dan alleen stagelopen. Binnen onze school wordt bijvoorbeeld ook veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en algemene werknemersvaardigheden. Verder worden leerlingen op vele terreinen begeleid in de ontwikkeling van kennis (rekenen, taal, zaakvakken, burgerschap) en praktische vaardigheden (tuin, algemene techniek, huishoudkunde en arbeidstraining). Dit gebeurt aan de hand van leerlijnen die zijn afgeleid van de kerndoelen opgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling.

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs steunt op 3 pijlers: relatie, competentie en autonomie.

De kracht van het onderwijs ligt in het feit dat de leerlingen niet alleen op didactisch vlak worden begeleid maar juist ook praktische vaardigheden (in)oefenen. De kracht van het onderwijs ligt in het feit dat de leerlingen vanuit meer invalshoeken worden begeleid dan alleen de didactische, maar juist ook de praktische vaardigheden (prestatie).

Door de verbinding te leggen met een veilige, uitdagende omgeving met persoonlijke contacten (relatie) ontstaat er een positieve wisselwerking waarin de leerling onder de goede voorwaarden tot hogere prestaties komt. We spreken van een wisselwerking omdat een goede prestatie een leerling een gevoel van eigenwaarde en competent zijn oplevert. Het gevoel van eigenwaarde krijgt de leerling niet vanzelf, het is de leerkracht, de begeleider die de leerling bewust maakt van de geleverde prestaties. Maar ook autonomie waarbij de leerling prestaties durft te leveren en relaties wil en kan aan gaan vergroot het gevoel van eigenwaarde van leerlingen. Het vergroten van autonomie ziet de school als een ultieme kernopdracht. Autonomie vertaalt naar maximale zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Voorbereiding op dagbesteding en arbeid

Sinds 1 augustus 2013 is de Kwaliteitswet VSO van kracht. Eén van de doelen van de wet is een meer succesvolle toeleiding van de leerlingen naar een plaats op de arbeidsmarkt. In de wet heeft de stage een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma.

De leergebiedoverstijgende kerndoelen in het VSO richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Er is aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten.

De voorbereiding op een passende (werk)plek in de samenleving gaat verder dan het opdoen van stage-ervaring. Met name de vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden op dagbesteding en arbeid.

Certificering

Tevens hebben de praktijkvakken huishoudkunde, tuin, techniek en arbeidstraining (Zedemo) een plek op het lesrooster. Naast het opdoen van algemene vaardigheden en competenties kunnen leerlingen voor de praktijkvakken huishoudkunde, tuin en techniek ook officiële certificaten en diploma’s behalen. Daarnaast kunnen leerlingen de cursus Brug naar Werk volgen en hier een diploma voor behalen.

Opbouw van de stage

De stage op de Parkschool kent 3 onderdelen:

Onderdeel 1: interne stage

Onderdeel 2: leren op locatie (groepsstage)

Onderdeel 3: externe stage.

Hoewel de onderdelen in een logische volgorde elkaar opvolgen blijkt in de praktijk dat leerlingen niet altijd via deze volgorde de arbeidstoeleiding doorlopen. Elke leerling krijgt een op maat gesneden programma, passend bij de hulpvraag en fase van het onderwijs waarin de leerling zich bevindt. Zo zal bijvoorbeeld niet iedere leerling deelnemen aan het onderdeel leren op locatie. Elke vorm van stage heeft een bepaalde doelstelling.

Aan welke vorm van stage een leerling deelneemt is afhankelijk van de mogelijkheden van een leerling.

Schooldiploma

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma kunnen behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties.

Met het schooldiploma kunnen de leerlingen aantonen welke resultaten zij tijdens hun schoolloopbaan hebben behaald en het voortgezet onderwijs afronden. Het diploma geeft geen instroomrecht in het vervolgonderwijs. De civiele waarde zit in de resultaten die de leerling heeft behaald, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de opvolgende partij.

Portfolio

Om de behaalde resultaten zichtbaar te maken, maakt een portfolio deel uit van het schooldiploma.

Alles wat de leerling tijdens de schoolloopbaan en stages aan documenten verzamelt, komt in het portfolio. Dit portfolio wordt tijdens de schoolloopbaan samen met de leerling up-to-date gehouden.