Speciaal Onderwijs (SO)

Wij geven richting en bieden ruimte.

Speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Het onderwijsprogramma is op maat gemaakt. Onze leerlingen ontwikkelen zich langzamer en daar passen wij onze lessen op aan. Desondanks leggen we de lat hoog zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, echter wel passend bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling.

Organisatie

Onze leerlingen zitten in groepen op basis van hun mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. De groepsgrootte varieert van 8 tot 13 leerlingen. In iedere groep wordt zowel individueel als groepsgewijs gewerkt. Daarnaast is er ook veel samenwerking tussen de groepen onderling. Zo kan het voorkomen dat uw kind in een andere groep de reken- of taalles volgt omdat dit aanbod beter aansluit bij zijn of haar niveau.

Uw kind zal verschillende gezichten tegenkomen in zijn of haar klas. Iedere groep heeft een of twee groepsleerkrachten die het onderwijsaanbod verzorgen. Ook zijn er onderwijsassistente(s) gekoppeld aan een of meerdere groepen. Zij ondersteunen de groepsleerkracht bij het geven van het onderwijs. Daarnaast zijn er in sommige groepen ook collegae van Daelzicht aan het werk. Deze collegae werken preventief voor leerlingen die binnen het doelgroepenarrangement vallen.

Leeromgeving

We gebruiken dezelfde methodes als op een reguliere basisschool, echter onze aanpak en begeleiding is intensiever. We gebruiken methodes zoals Veilig Leren Lezen, Taal op maat, Spelling op maat en Getal en Ruimte junior. We gaan echter in een lager tempo door de stof heen, bieden veel herhaling en voegen materialen toe waardoor de stof beter te begrijpen is voor onze leerlingen. Op deze manier kunnen ze voldoende succeservaringen opdoen, dit is belangrijk om de volgende stap in het leerproces te kunnen maken.

Schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen en gedurende dit schooljaar hebben we ook een start gemaakt met LOGO3000. Dit laatste is een methode om de woordenschat van leerlingen uit te breiden. Schooljaar 2023-2024 starten we met de methode Getal en Ruimte junior, deze methode is de opvolger van onze methode RekenZeker.

In sommige groepen ligt de nadruk met name op spelenderwijs ontwikkelen en spel. In deze groepen zijn spel- en ontwikkelingsmaterialen en hoeken de basis van het onderwijs. Ook worden methodieken zoals "Met sprongen vooruit” en "Krullenbol” ingezet. Tevens is in alle groepen Logo3000 een vast onderdeel van het aanbod.

De vakgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘leren leren’ zijn speerpunten. We werken met de methode Leefstijl in alle groepen en schoolbreed worden dezelfde thema’s rondom ‘leren leren’ aangeboden. Denk hierbij aan: plannen en organiseren, taakaanpak, reflectie en werkhouding

Adaptief onderwijs

Iedere leerling, ook de zeer moeilijk lerende leerling, heeft drie basisbehoeften:

  • Competentie: het besef iets te kunnen.

Door ondersteuning en sturing te bieden, ervaren de leerlingen een gevoel van competentie. De leerlingen ontdekken dat ze hun taken zelf aankunnen. Zeker voor onze leerlingen is dit belangrijk.

  • Relatie: het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan.

Binnen onze school is veel aandacht voor de houding van de leerkracht tegenover de leerling, omdat het voor onze leerlingen extra van belang is dat ze zich gewaardeerd en gezien voelen.

  • Onafhankelijkheid/autonomie: het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.

Om uiteindelijk van een bepaalde vrijheid gebruik te kunnen maken, is het van groot belang om de  zelfstandigheid en autonomie van onze leerlingen te ontwikkelen. Door leerlingen de gelegenheid te geven zelfstandig te handelen maar hen tegelijkertijd ondersteuning en sturing te geven, kunnen leerkrachten het initiatief van hun leerlingen stimuleren.

In alle groepen wordt adaptief onderwijs onder andere vormgegeven door het werken met thema’s. Door middel van de kernactiviteiten spelen, maken, onderzoeken, bespreken, lezen/schrijven en rekenen/meten/meetkunde wordt ‘de wereld in de klas gehaald’. Het werken met thema’s is boeiend voor de leerlingen, zorgt voor meer betrokkenheid en draagt bij aan samenhang in de lesstof

OPP

Met behulp van onderstaand schema (Landelijk Doelgroepen Model) stellen we een onderbouwd en transparant document op, het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP). Twee keer per jaar wordt dit OPP gedeeld met ouders en besproken tijdens het oudergesprek. In het OPP worden naast algemene gegevens en het actueel beeld van uw zoon/dochter, ook de te verwachten uitstroombestemming en de ondersteuningsbehoeften beschreven. Daarnaast worden in het OPP ook de doelen opgenomen van DGA indien uw zoon of dochter deze extra ondersteuning krijgt.

Door gebruik te maken van het Landelijk Doelgroepen Model doorlopen we een aantal vaste stappen om uw zoon/dochter via een passende route te leiden naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Er volgen ongeveer 105 kinderen onderwijs op de SO-afdeling van de Parkschool, verdeeld over 9 (10) groepen. Alle leerlingen zijn in het bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Soms stroomt een leerling tussentijds uit naar SBO. Rond 12-jarige leeftijd stromen onze leerlingen uit naar Praktijkonderwijs of onze VSO-afdeling