De MedezeggenschapsRaad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad heeft advies- dan wel instemmingbevoegdheid afhankelijk van de aard van het onderwerpen volgens de afspraken in de Wet op de Medezeggenschap Scholen. De MR van onze school is samengesteld uit een evenredig aantal personeelsleden en ouders. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. MR leden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. Op de agenda staan onderwerpen die het beleid binnen de school bepalen. Als MR proberen we mee te denken met het verder ontwikkelen van de school. De directie zit het eerste gedeelte van de vergaderingen bij. De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook eigen onderwerpen bespreekbaar maken aan het bestuur van de school.

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Oudergeleding

Corina Willems ouder van Lorraine (voorzitter)

Roel Conjour ouder van Xavi

Marco Schmeitz ouder van Akira

Personeelsgeleding

Maurice van der Vorst secretaris,

Britt Jacobs lid GMR-platform

Ivo Hermans penningmeester, lid OPR-VO

Het mailadres van de MR van de Parkschool is: mr.parkschool@kindante.nl

Klik op de link om het jaarverslag 2018-2019 en het activiteitenplan 2019-2020 van de MR van de Parkschool de lezen.

MR Jaaroverzicht 2018-2019 en het Activiteitenplan 2019-2020

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en GMR-platform. Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de GMR. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante of ouders die een kind hebben op één van onze Kindantescholen. Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk. Naast de formele GMR voor alle scholen bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten.